Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a HG Listák Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon („Honlapok”) keresztül nyújtott szolgáltatásainak, webalapú integrált szolgáltatásainak, valamint offline listaszolgáltatásainak Ügyfelek által történő igénybevételére vonatkozó feltételeit, a szerződő felek (a továbbiakban: „Felek”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Felek közötti szerződés egyedi feltételei a Megrendelőlapon találhatóak.

A Felek személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

A jelen ÁSZF, a Megrendelőlap és az Adatkezelési Tájékoztató a továbbiakban együtt: „Szerződés”.

 1. Fogalmak

Szolgáltató:

HG Listák Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 5. A. ép. 3. em. 1., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-381722, adószám: 29166202-2-41, e-mail: hglistakugyfelszolgalat@hgmedia.com

Ügyfél:

Az a fogyasztónak nem minősülő, tehát a szolgáltatásokat gazdasági tevékenysége körében igénybe vevő személy, aki a Szolgáltató valamely termékét ingyenesen, tesztelés céljából vagy díjazás ellenében használja, a Szolgáltatásokat igénybe veszi, azon információt, adatokat keres, megtekint, azokat bármilyen módon felhasználja, vagy erre irányuló szerződést kíván kötni.

Honlap:

www.listak.haszon.hu

Megrendelőlap:

A megrendelőlap tartalmazza az Ügyfél adatait, a megrendelt szolgáltatásokat, az Ügyfél által fizetendő díjakat, a szerződés időtartamát és egyéb egyedi megállapodásokat.

Szolgáltatási díj:

Az Ügyfél által a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatónak fizetendő díj. A szolgáltatási díjakat a Megrendelőlap tartalmazza. A Szolgáltatási díj eltérő rendelkezés hiányában havidíj, vagy éves díj lehet.

Üzleti Információ:

A gazdasági élet szereplőire, vagy azok egy csoportjára vonatkozó bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, tény vagy információ.

Szolgáltatás:

A Haszon Listák digitális előfizetéses szolgáltatás. Szolgáltató különböző iparágakról (egészségügy, energetika, telekommunikáció, agrár, stb.) ún. 1000-es iparági listákat hoz létre árbevétel rangsor alapján és az egyes listák vonatkozásában előfizetői szolgáltatást nyújt a Top 1000 cégnek, akiket az előző évi nettó árbevétel alapján rangsoroltak. A Szolgáltató által egy vagy több termék használatának biztosítása Ügyfél részére. Ilyen szolgáltatások különösen az alábbiak:

 • Belépő csomag (1500 Ft/hó)
 • Haszon magazin előfizetés,
 • Szolgáltató biztosítja az iparág TOP 1000 legnagyobb cégét tartalmazó teljes listát kiegészítő adatokkal,
 • Meghívó küldése a szakmai konferenciákra,
 • Social kiemelés (social ikon és link) és címkézési lehetőség (1 social ikon, 1 link, 3 db címke) a Haszon Listák oldalán.

 • Kiemelés csomag (2500 Ft/hó)
 • A Belépő csomag teljes tartalma,
 • További weblink elhelyezés biztosítása (2 social ikon, 3 link, 3 címke, hosszú cégleírás a profiloldalon),
 • Kiemelés: háttérszínezés

 • Kiemelés csomag Plusz (3500 Ft/hó)
 • A Belépő csomag teljes tartalma,
 • Iparági listák oldalán kiemelés biztosítása elérhetőséggel, CEO képpel és 140 karakteres nyilatkozattal,
 • 4 social ikon, 4 link, 4 címke, hosszú cégleírás a profiloldalon
 • Kedvezmény hirdetésekre a honlapjainkon, magazinjainkban.
 • Rövid bemutatkozó cikk a Haszon online-ban, 1700 karakterben

 • CEO csomag (7500 Ft/hó)
 • Minden, ami a Belépő csomagban van,
 • A Haszon online iparági listák oldalán kiemelés biztosítása az első három helyen (bevételtől függetlenül),
 • A lista megjelenése után önálló cikk biztosítása a haszon.hu portálon,
 • Extra kedvezmény biztosítása hirdetésekre a Szolgáltató honlapjain és a magazinban,
 • Hosszabb bemutatkozó cikk, képpel cikk/interjú a Haszon online-ban, Haszon Listák oldalán, 5000 karakterben.
 • További weblink elhelyezés biztosítása (5 social ikon, 5 link, 5 címke, kép kiemeléssel, hosszú cégleírással a profiloldalon. 
 • Eazy Depo e-commerce évkönyv

Kiegészítő információk a szolgáltatásról:

Ügyfelek megkapják a top 1000es listát, így megtudják ténylegesen kik vannak az adott iparág listáján. A lista PDF -ben kerül megküldésre ügyfelek részére. A listákon feltüntetésre kerül az adott cégek árbevétele, nyeresége, létszámadatok, tulajdonos személye, illetve a megelőző évet érintő gazdasági adatok.

Szolgáltató – éves előfizetőknek – évi 2 alkalommal lehetőséget biztosít az adott szektorhoz közel álló valamennyi konferencián történő részvételre.

Szolgáltató a „CEO” csomag választása esetén az ügyfél részére a kiemelést akként biztosítja, hogy az ügyfél társaság a lista elejére kerül, tag-eket, social linkeket tehet ki, az általa adott leírás és fotó kiemelt helyen, a lista elején jelenik meg.

Szolgáltató minden egyes iparágban a Top Listát időről időre ismerteti, arról cikkeket elemzéseket ír. A tartalmi kommunikáció felkelti az érdeklődést, illetve támogatja az értékesítési folyamatot.

 1. A szerződés hatálya

 1. Jelen Szerződés Felek eltérő megállapodása hiányában határozatlan időre jön létre, havi/éves elszámolás mellett.

 • A Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások teljesítésének helye Magyarország.

Kivételt képez a külföldi adóalany részére nyújtott szolgáltatás, aminek a teljesítési helye az a hely, ahol az Ügyfél gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van, amennyiben az adószámát a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

 1. A szerződés létrejötte

 1. A szerződés megkötésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

 1. A Megrendelőlap kitöltésével és cégszerű aláírásával, és Szolgáltató részére történő megküldése útján.

 • A Szolgáltató weboldalán keresztül, online megrendelőlap alkalmazásával.

 • Telefonos regisztráció útján. Telefonon keresztül történő szóbeli szerződéskötés esetén az írásos szerződést a Szolgáltató készíti el, a Szolgáltató képviseletében eljáró telefonos ügyintéző írja alá, és küldi meg az Ügyfél részére.

 • Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve a meglévő mellé újabb szerződés kötése a fentieken felül történhet e-mail váltás keretében, a Szolgáltató által megküldött ajánlatra válasz e-mail küldésével és a „megrendelem” kijelentéssel.

A fenti b), c), és d) pontban foglalt esetekben a nyilatkozó természetes személy megrendelő nyilatkozatának megtételével felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Megrendelőlapon Ügyfélként megadott vállalkozás képviselője vagy a megrendelés megtételére a vállalkozás képviselőjétől kellő felhatalmazással rendelkezik.

 • Elektronikus úton (online) történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően, jelen ÁSZF útján az Ügyfelet tájékoztatja
  • a szerződéskötés technikai lépéseiről: miszerint a Szolgáltató a megrendelést az Ügyfél e-mail címére visszaigazolja, feltüntetve a szerződés létrejöttének dátumát és szerződés tartalmát (szolgáltatás tárgya, díja, fizetése, szerződés időtartama). A szerződés a visszaigazoló e-mail küldésével jön létre;
  • arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül és annak adatait, valamint az Ügyfél adatait Szolgáltató rögzíti, mégpedig oly módon, hogy a szerződés utóbb is hozzáférhető maradjon (Érintett ill. Ügyfél hozzájárulása az adatkezeléshez);
  • arról, hogy az ajánlat megérkezését (megrendelés visszaigazolását) követően e-mail útján vagy telefonon a Szolgáltató Ügyfélszolgálatánál az Ügyfél kérheti az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását.

Az elektronikus úton történő szerződéskötéskor Ügyfél külön-külön pipálással nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadta Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit.

 • Telefonon történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet az alábbiakról:

 1. a Szolgáltató cégnevéről és székhelyéről, telefonszámáról, a szerződéskötési szándékról;
  1. a telefonbeszélgetés szerződéskötési szándék kinyilvánítása esetén (Ügyfél hozzájárulását követően) rögzítésre kerül;
  1. a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;
  1. a Szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló díjáról, valamint az összes járulékos költségről;
  1. a fizetés, a teljesítés egyéb feltételeiről;
  1. folyamatos teljesítés esetén a Szerződés legrövidebb időtartamáról;
  1. arról, hogy Szolgáltató a szerződéskötés során ÁSZF-et alkalmaz, amelyet az Ügyfél szerződéskötés előtt megismerhet, és hogy az Ügyfél a telefonos szerződéskötéssel egyidejűleg a Szolgáltató ÁSZF-ét is elfogadja.

Ügyfél által közölt „igen, megrendelem”, vagy egyéb, a Szerződés megkötésére utaló egyértelmű kijelentéssel a Szerződés a hangrögzítés napján létrejön.

IV     A Szolgáltatás igénybevétele

 1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF, a Megrendelőlapon meghatározott feltételek szerint vállalja a Szolgáltatás folyamatos nyújtását, üzemeltetését.
 2. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver konfiguráció, valamint az online Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges internet hozzáférés biztosítása az Ügyfél feladata.
 3. Ügyfél a Szerződés létrejöttét és a Szolgáltatás ellenértékének Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően veheti igénybe a Szolgáltatást. Ügyfél a Szolgáltató interneten elérhető Szolgáltatásait a megküldött, fizetést követően aktivált felhasználó név és jelszó használatával veheti igénybe, nem online szolgáltatás esetén adatküldésre kerül sor. Hirdetési szolgáltatás esetén a Hirdetés aktiválásával indul a Szolgáltatás. A belépési adatokat Ügyfél harmadik személynek nem adhatja át.
 4. Az online Szolgáltatás a hét minden munkanapján folyamatosan elérhető 99,5%-os rendelkezésre állás mellett. Szolgáltató az online hozzáférést karbantartás, hibaelhárítás miatt átmenetileg – a szükséges időre – korlátozhatja. Szünetel az online szolgáltatás akkor is, ha az átmenetileg műszaki okok miatt akadályba ütközik. Amennyiben a karbantartás előrelátható, a Szolgáltató az Ügyfelet az online Szolgáltatás szüneteléséről előzetesen tájékoztatja az érintett Szolgáltatás weboldalán.
 5. A Szolgáltató az Ügyfél általi felhasználói tevékenységeket a saját rendszerében naplózza. A napló tartalmazza többek között, de nem kizárólag az Ügyfél felhasználói azonosító adatait, a felhasználó számítógépének IP címét, a felhasználás időpontját, valamint a felhasználói tevékenységet. Ezen adatok összesített formában tárolt statisztikai információk, a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. Szolgáltató a napló Ügyfélre vonatkozó részleteit harmadik személynek csak abban az esetben adja át, ha az adatszolgáltatásra jogszabályi rendelkezés alapján (pl. GDPR) köteles. Szolgáltató a napló tartalmát saját elemzési céljaira, a felhasználói élmény javítására, valamint az esetleges Ügyfél általi szerződésszegés bizonyítására használja fel, figyelemmel az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakra.
 6. Szolgáltató a honlapra látogató érdeklődőket (tehát akik nem vásároltak) re- marketinggel (Google, FB) követi.

 • Felek jogai és kötelezettségei

 1. Az Ügyfél a Megrendelőlapon megjelölt Szolgáltatásokat a Szolgáltató által meghatározott feltételekkel, a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között, kizárólag saját felhasználásra jogosult igénybe venni. Új Szolgáltatás igénybe vételéhez Ügyfélnek új Megrendelőlapot kell kitöltenie és aláírnia, vagy a Szerződést a telefonos ügyfélszolgálattal vagy a Honlapon keresztül megkötnie.

 • Az Ügyfél az Üzleti információt Felek eltérő megállapodása vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy részére sem díjazás ellenében, sem ingyenesen nem adhatja tovább, ahhoz hozzáférést nem adhat, a Szolgáltatást mások részére történő tanácsadás nyújtásához vagy ajánlásokhoz nem használhatja. Jogosulatlan harmadik személynek minősül az Ügyfél bármely, külföldi vagy belföldi anya-, leányvállalata, fióktelepe, telephelye, illetve egyéb szervezete, érdekeltsége is.
 • Ügyfél kizárólag a hivatalos forrásokban fel nem lelhető, általa megadott, nem nyilvános adatok vonatkozásában tilthatja meg, hogy azok a Szolgáltató adatbázisában szerepeljenek.
 • Ügyfél köteles az adataiban, felhasználói adataiban bekövetkező változást 15 napon belül Szolgáltatónál írásban bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért Szolgáltató nem felel.
 • Ügyfél a szerződés megkötésével hozzájárul nevének Szolgáltató által referenciaként történő felhasználásához, ideértve a cég nevének, márkajelzésének, logójának feltüntetését is. Amennyiben az Ügyfél nem szeretné, hogy Szolgáltató a nevét felhasználja referenciaként, vagy ha ahhoz külön kifejezett hozzájáruló nyilatkozatra van szükség, az Ügyfél a Szolgáltató elérhetőségére küldött levélben jelezheti, ilyen jelzés hiányában Szolgáltató úgy tekinti, hogy az Ügyfél a referenciaként történő feltüntetéshez hozzájárult.
 • Felek egymás közötti kapcsolattartása elsősorban e-mailen történik, kivéve ahol a jelen ÁSZF eltérően rendelkezik. Az e-mail-ben küldött értesítések, visszaigazolások, cégszerű aláírás nélkül jutnak el a Felekhez, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek.
 • Ügyfél köteles arról gondoskodni, hogy informatikai rendszere, illetve alkalmazotti háttere alkalmas legyen arra, hogy az általa a megrendeléskor magadott e-mail címre megküldött e-mail üzenetek kézbesítésének ne legyen akadálya. Amennyiben a Szolgáltató igazolja, hogy az Ügyfél részére az üzenetet az általa megadott e-mail címre megküldte, az Ügyfél nem hivatkozhat arra, hogy azt nem kapta meg.
 • Ügyfél a szolgáltatást saját felhasználó fiókján belül mondhatja le.

VI     Szolgáltatási díj, díjfizetés

 1. Szolgáltatási díj: Az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybevételéért Ügyfél megrendelés teljesítésekor leadott választása szerint havonta/évente Szolgáltatási díjat fizet. A Szolgáltatási díjakat a Megrendelőlap tartalmazza. A szolgáltató kedvezményként elengedheti egyes havi részletek kifizetését az ügyfél számára.
 2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási díjakat a mindenkori éves infláció mértékével – a KSH által közzétett fogyasztói árindex alapján – a következő tárgyév kezdetekor emelni. Szolgáltató fenntartja a jogot Szolgáltatási díj egyoldalú módosítására.

Ingyenesen használható szolgáltatások igénybevétele esetén az Ügyfél Szolgáltatási díj fizetésére nem köteles.

 • Fordulónap: A szerződésben vagy a Megrendelőlapon meghatározott havi/éves elszámolási időszak vége, amely határozatlan időre kötött szerződés esetén a szerződéskötést követő 10. naptól számított egy naptári hó/naptári év utolsó napja. Felek ettől eltérően is megállapodhatnak havi/éves díjak fizetéséről.
 • Fizetés módja, ideje: Ügyfél a Szolgáltatási díjat az elszámolási időszak kezdetén, vagy a Megrendelőlapon meghatározott gyakorisággal köteles Szolgáltató részére megfizetni. Fizetés az OTP SimplePay rendszerében valósul meg, a sikeres csomag megvásárlásáról a Számlázz.hu rendszere állítja ki a számlát. A kiemelések rendszeres díjfizetésének kiegyenlítése bizonyos fizetési ütemben történik, egyszeri hozzájárulásos (recurring) levonással. A fizetés Simple Pay OTP online fizetési rendszeren keresztül történik Recurring, a rendszer, mivel havonta megújul az előfizetés addig, amig az ügyfél le nem mondja azt.
 • Ügyfél a Szolgáltatási díjra vonatkozó kiegyenlítésre, csak bankkártyás fizetéssel van lehetőség a Simple Pay netbank rendszerén keresztül. Felek eltérő megállapodása hiányában a Szolgáltatási díj szerződéskötéskor vagy Fordulónapon, havonta/évente előre fizetendő. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak a számla kiegyenlítését követően köteles az adott Szolgáltatás nyújtását megkezdeni, illetve folyamatos szolgáltatás esetén jogosult a Szolgáltatást a számla kiegyenlítéséig a VII/4. pontban írtak szerint felfüggeszteni.
 • A számlát a Szolgáltató elektronikus úton küldi meg az Ügyfél által e célra külön megadott e-mail címre. Az Ügyfél a Szerződés megkötésével hozzájárul az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti (ÁFA tv. 175. §) elektronikus számlázáshoz. Az Ügyfél az ettől eltérő – papír alapú – számlázási igényét a Szolgáltatás megrendelésekor, illetve a Fordulónap előtt legalább 15 nappal előre írásban jelezheti a Szolgáltatónál.
 • Ügyfél a számlával kapcsolatban a számla esedékességének napjáig terjeszthet elő kifogást. Ebben az esetben a fizetési határidő a kifogás elbírálásáig meghosszabbodik. Alaptalan kifogás esetén a számla kiegyenlítéséig a Szolgáltató késedelmi kamatot számíthat fel.

VII   Fizetési késedelem

 1. Késedelmes fizetés esetén Ügyfél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) vállalkozások közötti szerződés esetén irányadó késedelmi kamatfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek (Ptk. 6:155. §) megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni Szolgáltató részére.
 2. Amennyiben az Ügyfél által Szolgáltatónak teljesített fizetés nem fedezi a lejárt és esedékes Szolgáltatási díjat, úgy Szolgáltató azt az alábbi sorrend szerint számolja el: (1) régebben lejárt tartozás; (2) azonos lejárat esetén a kevésbé biztosított, (3) egyenlő mértékben biztosított követelések közül a kötelezettre terhesebb tartozásra kell elszámolni.
 3. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat összegén felül a Szolgáltató jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak az MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint meghatározott forintösszeg érvényesítésére. Ennek teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.
 4. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást vagy annak használatát felfüggeszteni mindaddig, amíg az Ügyfél az esedékes Szolgáltatási díjat maradéktalanul ki nem egyenlítette. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy Szolgáltató a Szolgáltatás használatának korlátozásán túl jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, és a követelés peres úton való érvényesítésére vagy felszámolási eljárás megindítására. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatási díjat később kiegyenlíti, a Szolgáltatás használatára akkor is csak az eredeti szerződéses Fordulónapig jogosult.

VIII  Titoktartási kötelezettség

Feleket a Szolgáltatás igénybevétele során tudomásukra jutott információk kapcsán kölcsönös titoktartási kötelezettség terheli, kivéve, ha valamelyik fél jogszabályi rendelkezés alapján lenne köteles adatszolgáltatásra. E kötelezettség Ügyfél részéről történő megsértése esetén, amennyiben ebből eredően harmadik személy a Szolgáltatóval szemben kártérítés, sérelemdíj megfizetése iránti vagy egyéb fizetési igénnyel lép fel, Ügyfél köteles Szolgáltatót az első erre vonatkozó felhívásban megjelölt határidőn belül kártalanítani.

IX     Szerződésszegés, felelősség

 1. Szolgáltató a Ptk. keretein belül korlátozza a felelősségét az alábbiak szerint:

 1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa gyűjtött Üzleti információkhoz jogszerűen jutott hozzá. Szolgáltató nem felel azért, ha az Üzleti információ azért tartalmaz téves vagy hiányos adatot, mert a Szolgáltató részére is téves vagy hiányos adatot szolgáltattak, vagy mert az nem állt rendelkezésre (pl. az Üzleti információ forrását képező adatokban az adatgyűjtés időpontjában az Üzleti információ adatait érintő esetleges változás még nem került átvezetésre, és emiatt az a Szolgáltató számára nem volt megismerhető). Szolgáltató az ezekre alapított üzleti döntésekért mindennemű felelősségét kizárja.
  1. Szolgáltató kizár minden, a Szolgáltatás szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget. A hatályos jogszabályok megismerése az Ügyfél felelőssége.
  1. Szolgáltató kizár minden az Üzleti Információ és annak elkészítése során felhasznált források miatt előforduló hibáért felmerülő felelősséget.
  1. A Szolgáltató kizár minden az általa szolgáltatott Üzleti információ kapcsán az adatmezők telítettségéért való felelősséget.
  1. A Szolgáltató által az Üzleti információk alapján szakértői és statisztikai módszerekkel készített értékelés, minősítés, hitelkeret megállapítása pusztán tájékoztató jellegű, ezért a Szolgáltató az ezen információkra, ajánlásokra alapított üzleti döntésekért mindennemű felelősségét kizárja.
  1. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató felelőssége valamennyi szolgáltatása tekintetében az Ügyfél által a tárgyévben fizetett, illetve fizetendő díj mértékéig terjed, tekintettel arra, hogy a felszámított díj mértéke valamennyi Ügyfél vonatkozásában a felelősség korlátozására, illetve kizárására tekintettel kerül megállapításra. A Szolgáltató felelőssége kizárólag az Ügyfélnek szándékosan okozott szerződésszegés miatt bekövetkező kárért áll fenn.
 2. Az Üzleti információ forrásáról és a feldolgozás módjáról a Szolgáltató nem köteles tájékoztatást vagy adatot átadni az Ügyfél részére.
 3. Ügyfél szavatosságot vállal és felel
  1. azért, hogy a jelen ÁSZF V./1 és V./2 pontjában, valamint VIII. fejezetében foglalt rendelkezéseket alkalmazottai, megbízottai és egyéb teljesítési segédei is betartsák. E rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
  1. mindazon kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.
 4. Amennyiben feltételezhető, hogy Ügyfél a Szolgáltatást nem szerződésszerűen használja, vagy a lekért adatbázist jogosulatlan harmadik személynek továbbadta, közzétette, vagy ahhoz bármilyen módon hozzáférést biztosított, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást haladéktalanul felfüggeszteni. Amennyiben az Ügyfél a jelen pont szerinti szerződésszegése nem nyer bizonyítást, Szolgáltató köteles a Szolgáltatást aktiválni, és a Szerződés időtartama az Ügyfél választása szerint a kieső idővel meghosszabbodik, vagy az Ügyfél arányos díj-visszatérítésre jogosult. Az Ügyfél az ügy tisztázása érdekében köteles a Szolgáltatóval együttműködni. Amennyiben Ügyfél ennek során nem működik együtt, vagy a szerződésszegő magatartás beigazolódik, ez súlyos szerződésszegésnek minősül.
 5. Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha Ügyfél a jelen ÁSZF V./1 és 2. és VIII. pontjaiban foglaltakat megszegi, köteles a megrendelt Szolgáltatások után fizetendő Szolgáltatási díjak egy évi összegének háromszorosának megfelelő mértékű, de legalább (illetve amennyiben Szolgáltatási díj a szerződésszegés időpontjában még nem merült fel) szerződésszegési esetenként 500.000,- Ft összegű kötbért fizetni Szolgáltató részére. Ügyfél köteles a kötbéren felüli kár megtérítésére is.
 6. Ügyfél kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a közöttük lévő jogügylettel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. Szolgáltató vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.

 • Vis maior

 1. Vis maior esetén (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, világjárvány, robbanás, sztrájk, áramkimaradás, Internet szolgáltatás kimaradása), valamint, ha a Szolgáltató az érdekkörén kívül eső okból nem képes teljesíteni (pl. hivatalos adatszolgáltatás hiánya, hibája stb.), illetve ha ilyen esemény bekövetkezése várható, Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, megnevezve ezen eseményt, valamint a Szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását.
 2. Amennyiben ilyen esemény több mint 1 hónapig fennáll és emiatt a Szerződés nem teljesíthető, Felek kötelesek megállapodni a Szerződés szükséges módosításáról. Amennyiben e tárgyalások két héten belül nem vezetnek eredményre, bármelyik Fél jogosult a Szerződéstől elállni.

XI     Szerződés módosítása

 1. Szolgáltató jogosult a Szerződést (illetve az annak részét képező jelen ÁSZF-t, Megrendelőlapot, az Adatkezelési Tájékoztatót, vagy a Szolgáltatások díjait) egyoldalúan módosítani.
 2. Jelen ÁSZF módosításáról Szolgáltató a hatályba lépését megelőző legalább 30 nappal a www.listak.haszon.hu weboldalon elhelyezett tájékoztatással és elektronikus levélben értesíti az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél a módosítással kapcsolatosan az értesítésben megjelölt hatályba lépés napjáig nem nyilatkozik, úgy Felek ezt a Ptk. keretein belül az ÁSZF módosítás elfogadására irányuló jognyilatkozatként értékelik.

XII    Szerződés megszűnése

 1. A Szerződés a szolgáltatási időszak végére a Fordulónapot megelőző 30 nappal, írásban mondható fel. Felmondás esetén a Szerződés az elszámolási időszak végével (a Fordulónapon) megszűnik. A felmondást postai úton, e-mailben vagy faxon a Szolgáltató székhelyére kell eljuttatni.
 2. Amennyiben Ügyfél a felmondási határidőt elmulasztja, a Szerződés meghosszabbodik és köteles a következő elszámolási időszakra esedékes havi/éves díjat megfizetni.
 3. Határozott idejű szerződés a szerződéses időtartam vége előtt nem mondható fel.
 4. Bármelyik fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja a Szerződést, amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el, illetve minden egyéb esetben, amennyiben a másik Fél a szerződésszegő magatartásával írásbeli felszólítás ellenére sem hagy fel. Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani különösen, ha
  1. Ügyfél a fizetési kötelezettségének az írásbeli felszólításban meghatározott póthatáridőn belül sem tesz eleget;
  1. az Ügyfél az V./1 és V./2 pontjában foglalt valamely kötelezettségét súlyosan megszegi.

XIII Ismétlődő bankkártyás fizetésről szóló tájékoztató és nyilatkozat

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (listak-haszon.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom

XIV  Adatkezelés

 1. Szolgáltató az Ügyfél III. pont szerint személyesen, online regisztráció vagy telefonon történő egyeztetés során átadott vagy egyéb a jelen Szerződés hatálya alatt kapott személyes vagy egyéb adatait az Adatkezelési tájékoztatóban és az Ügyfél Megrendelőlapon tett nyilatkozatának megfelelően kezeli.
 2. Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a vele folytatott telefonbeszélgetésekről – az ott elhangzottaknak a későbbiekben való igazolhatósága végett – hangfelvételt készítsen.
 3. Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://listak.haszon.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

XV Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) HG Listák Korlátolt Felelősségű Társaság. (1024 Budapest, Margit körút 5. A. ép. 3. emelet 1.) adatkezelő által a(z) [listak.haszon.hu] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.]

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

XVI  Egyéb rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések annyiban alkalmazandók, amennyiben a Felek közötti egyedi megállapodás vagy a Megrendelőlap eltérő rendelkezést nem tartalmaz.
 2. Jelen ÁSZF mindenkor hatályos, illetve korábban hatályos szövege, valamint az Adatkezelési Tájékoztató hatályos szövege a Szolgáltató honlapján (https://listak.haszon.hu/adatvedelmi-tajekoztato/) érhető el és tölthető le. Szolgáltató ügyfélszolgálatán megtekinthető ezen dokumentumok mindenkor hatályos kifüggesztett példánya.
 3. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatási, Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános adatvédelmi rendelet”, vagy „GDPR”), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.
 4. Felek a közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita elbírálására a Szolgáltató székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen ÁSZF 2021. 09. 17. napján lép hatályba.

 

Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken keresztül tölthető le:

Töltse ki űrlapunkat!

  Kedves Felhasználó!

  Lehetősége van, van adatainak pontosítására, ingyenesen egy weboldal link és egy címke (tag) beállítására. Nézze meg csomagajánlatainkat, további lehetőségeket kínálunk a Top 1000 cégnek, melyekkel jobban ki tud emelkedni és szakmai információkhoz juthat.